HCI-rapport

Elk HCI-rapport bestaat naast een inleiding uit grafieken met daarbij behorende samenvattende tekst, en bijlagen met nadere uitleg.

Elk rapport kent twee hoofdstukken en daarbinnen beelden van het handelingsrepertoire die een compleet en samenhangend overzicht verschaffen dat gericht is op (zelf)ontwikkeling. Onderstaand plaatje vat het HCI model samen.

In het eerste hoofdstuk, het persoonlijk repertoire, brengt HCI in beeld:

 • De natuurlijke drijfveren, kwaliteiten en talenten
 • De coping strategieën
 • De ‘mentale kaart’: de in denk- en gedragsstijlen tot uiting komende overtuigingen en mores
 • Een typering van het onderliggende natuurlijke temperament

In het tweede hoofdstuk, het functionele repertoire, brengt HCI in beeld:

 • Functionele capaciteiten (Veranderkracht, Besluitvormingskracht, etc.)
 • Procesimpact (Dynamiekvoorkeur, Beïnvloedingsstijl, etc.) en leiderschap
 • Competenties-sets (Bestuurder, Manager, Toezichthouder, etc.)

Elk functioneel profiel is gebaseerd op competentieprofielbeschrijvingen zoals die van toepassing zijn bij accreditatie voor benoeming in de verschillende sectoren.

De capaciteiten en procesimpact zijn gebaseerd op in wetenschappelijke literatuur benoemde essentiële eigenschappen voor deze capaciteiten en rollen, en voor de effectieve beheersing van intermenselijke processen.

Persoonlijke en functionele ontwikkeling

HCI-rapporten worden het best begrepen vanuit het gedachtengoed van Jung en de aanwezigheid van ‘Voorkeur’ en ‘Schaduw’ in elk repertoire. Door dit onderscheid wordt nader inzicht gegeven in:

 • De manifeste actuele performance
 • De performance onder druk
 • De bereikbare performance bij ontwikkeld potentieel

Ontwikkeladviezen

Een HCI-rapport bevat een verdiepende bespreking en ontwikkeladvies van elke afzonderlijke competentie in een gekozen competentie-set, of in een capaciteiten-set.

Er worden gerichte aanbevelingen en suggesties gedaan om het eigen repertoire verder te ontwikkelen en effectiever te maken.

HCI maakt zichtbaar wat de individuele bereikbare performance is voor zowel het persoonlijke als het functionele repertoire, en voor de ontwikkeling tot een meer evenwichtig mens die vanuit diens natuurlijke kracht werkt.

Specifieke doelgroepen

Naast individuele HCI rapporten en teamrapporten kunnen coaches voor specifieke vraagstellingen op maat samengestelde rapporten bestellen. Bijvoorbeeld voor talentontwikkeling van young professionals, (her)oriëntatie bij mid-career vraagstukken en voor teamsamenstelling, teamperformance en (zelf)evaluatie van bijvoorbeeld RvC of RvB.

Teamrapporten

Naast individuele HCI-rapporten kunnen teamrapporten worden samengesteld  gericht op verbetering van de teamperformance en de samenwerking en samenstelling, en om het ‘teamklimaat’, de onderstroom in het team, in beeld te brengen.

Cultuurinventarisatie

Bij fusies en samenwerking en bij organisatie-brede veranderingstrajecten kan een inventarisatie van de huidige en gewenste organisatiecultuur extra behulpzaam zijn. Inzicht in de organisatiecultuur kan zowel separaat als in samenhang met HCI-rapporten (-individueel en -team) worden uitgevoerd.

Werkwijze voor coachees

De gangbare werkwijze vanuit Onyx4People is papierloos en verloopt als volgt:

 • De coach bestelt het desbetreffende type assessment en geeft aan wat het doel en de functie-specificiteit is.
 • Onyx4People nodigt de coachee uit met een instructie en links naar de twee vragenlijsten en bewaakt de voortgang.
 • Assessoren van Onyx4People stellen het gevraagde rapport samen en sturen dit als PDF naar de coach.
 • De doorlooptijd kan desgewenst kort zijn (binnen een week).
 • De coach introduceert het rapport bij de coachee en bespreekt de uitkomsten. Na dit eerste gesprek stelt de coach het HCI-rapport aan de coachee beschikbaar voor verder gebruik tijdens het begeleidingstraject en voor zelfontwikkeling.

Voor meer informatie over de producten en prijzen, en voor accreditatie, begeleiding en afnameovereenkomsten, kunnen coaches contact opnemen met: paul@onyx4people.nl

HCI assessments werken als een MRI

Wanneer iemand ‘goed in z’n vel zit’ en geen klachten heeft, mag je aannemen dat hij of zij in diens kracht staat. Maar dit soort welbevinden en tevredenheid (zo’n ‘flow’) is zelden permanent. Het kan daarom geen kwaad periodiek een ‘scan’ te maken om tijdig gewaarschuwd te worden voor onderliggende problemen.

Het vertonen van gedrag dat niet helemaal past bij iemands natuurlijke repertoire, kan innerlijke spanning en conflicten met anderen veroorzaken, en op den duur zelfs tot burn-out en andere gezondheidsproblemen leiden, zo is bewezen in verschillende onderzoeken naar stress-gerelateerde aandoeningen. Een reden temeer om periodiek evaluatie van en reflectie op het persoonlijk en functioneel repertoire toe te passen.

De wijze waarop HCI kwaliteiten inventariseert kan vergeleken worden met een MRI onderzoek. Een MRI verschaft een driedimensionaal beeld (image) van organen, vaten en skelet en een deskundige radioloog zal op grond hiervan kunnen vaststellen wat iemands gezondheid op dat moment is en waar interventie kan of moet plaatsvinden. Zo ook met HCI. HCI brengt het totale ‘menselijk kapitaal’ in beeld door een meerdimensionaal en ‘veelkleurig’ beeld op te bouwen van het persoonlijk repertoire waardoor een gericht ontwikkelplan kan worden opgesteld. Vandaar de naam van het assessment: Human Capital Imaging.

Net zoals bij MRI diagnostiek, die contrastvloeistoffen en/of spoelen toevoegt voor een preciezere beeldvorming waardoor gericht naar specifieke aandoeningen kan worden gezocht, kent HCI ook verbijzonderingen die coaches kunnen bespreken met hun coachee om gerichte keuzes voor de inhoud van het assessment te maken. Bijvoorbeeld om specifieke competenties en capaciteiten in beeld te krijgen.

Wilt u meer weten

Over prijzen, accreditatie van coaches en/of specifieke producten?

neem contact op met Paul Ansems